Kategoria: Marketing

WPŁYW NA KOSZTY

Oczywiście wpłynie to na koszty transportu. Będą one wyższe przy dostawach bezpośrednich niż przy dostawach magazynowych. Jeżeli w pierwszym przypadku wyniosą one np. 900 tys. zł., to w

PODNIESIENIE POZIOMU USŁUG

Na podstawie dotychczasowych rozważań można zatem powiedzieć, że rejonowy magazyn powinien być uruchomiony wówczas, kiedy oszczędność kosztów transportu i   efekty związane z podniesieniem poziomu usług przewyższają koszty prowadzenia magazynu

ZA POMOCĄ PROSTEJ ANALIZY

Za pomocą prostej analizy nie można odpowiedzieć na te pytania. Konieczne jest zastosowanie modeli matematycznych ze względu na dużą liczbę zmiennych. Trzeci wariant (dostawy części konstrukcyjnych wyrobu do zakładu

JEDNOSTKOWY KOSZT

Jeżeli jednostkowy koszt produkcji ciągle obniża się w miarę zwiększania wielkoś­ci zakładu, wskazywałoby to na celowość skoncentrowania całej produkcji w jednym (dotychczasowym) zakładzie, co zapewniłoby osiągnięcie jak najniższych

PRZEDSIĘBIORSTWA WIELKOZAKŁADOWE OBSŁUGUJĄCE WIELE RYNKÓW

W wielu przypadkach W obrębie jednego przedsiębiorstwa znajduje się wiele zakładów wytwórczych, zlokalizowanych często w różnych miejscach. Przedsiębior­stwo takie dostarcza produkty do sieci magazynów, znajdujących się w różnych

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW

Pojawia się wtedy jeszcze problem optymalnej liczby magazynów i ich lokalizacji. Rozwiązanie tych spraw wymaga zastosowania modeli matematycznych. System dystrybucji fizycznej powinien byó kształtowany nie tylko pod kątem osiągnięcia

WYSOKI POZIOM ZAPASÓW

Wysoki poziom zapasów umożliwia przedsiębiorstwu świadczenie rytmicznych usług dla odbiorców, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu sprzedaży. Nie można jednak określić w sposób ścisły, w jakim stopniu

KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Im większa ilość towaru jest zamawiana, tym rza­dziej powinno się dokonywać zamówień. Koszty realizacji zamówień (koszty zakupu) muszą być porównywane z kosztami utrzymania zapasów (kosztami magazynowania). Pomiędzy obiema grupami

OKREŚLENIE MOMENTU

Stwarza to potrzebę określenia momentu, w którym należy złożyć zamówienie- (podjąć decyzję zakupu) w celu uzupełnienia zapasu. Do tego celu potrzebne są takie infor­macje, jak:   rozmiar przewidywanego popytu

ODPOWIEDNIE STEROWANIE

Przypuśćmy jednak, że przewidywana sprzedaż w ciągu 17 dni wyniesie 119 jednostek, -a więc będzie wyższa od tego zapasu. Jeśli by w tym przypadku detalista podjął decyzję następ­nego

LOKALIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI

Sprawne funkcjonowanie systemu dystrybucji zależy od właściwej lokalizacji sieci dystrybucji. Dotyczy to zarówno sieci punktów sprzedaży detalicznej, jak i    magazynów hurtowych. Powinny one być zlokalizowane w pobliżu największej

WSZYSTKIE DECYZJE

Wszystkie te decyzje powinny być analizowane w przekrojach międzyregionalnych i wewnątrz regionalnych. Analiza międzyregionalna pozwala określić potencjalny rynek w przekroju poszczególnych miast, województw albo większych jednostek przestrzennych. Nato­miast analiza

ZASIĘG OBSZARU

Zasięg obszaru obsługi handlowej zależy W głównej mierze od dwóch czynników: (1) charakteru towaru (towarów) lub usługi, które są lub mają być oferowane, ich cen, możliwości ich nabycia

Z PUNKTU WIEDZENIA NABYWCY

Z punktu widzenia nabywcy obszar obsługi handlowej jest to teren, na którym nabywca może oczekiwać, że znajdzie towary lub usługi odpowiadające jego potrzebom. Sprzedawca (przedsiębiorstwo prowa­dzące działalność) rozpatruje