DUCH ODDZIAŁYWAŃ

Obok niej — drugim utworem w obiegu tajnym w decydu-. jący sposób formującym nastawienia ideowe sprzysiężenia by­ły Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, stale zresztą wy­mieniane — wraz ze Słowami wierzącego Lamennais’go, Ma­nifestem Towarzystwa Demokratycznego, Manifestem Gromad Humań i Grudziąż, Historią polską w r. 1830 i 1831 Spaziera, Powstaniem narodu polskiego w r. 1830 i 1831 Mochnackiego, Katechizmem politycznym Janowskiego (przeróbka z Lapon- neraya), Kursem publicznym historii francuskiej Laponnera- ya, Demokracją w Ameryce Tocqueville’a, Prawami i obowiąz­kami republikanina Riona, wreszcie wraz z „dziełem buntow­niczym” Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska, czyli Jakubini polscy Czyńskiego — jako konieczny składnik umy­słowego uzbrojenia spiskowca. Znów najistotniejsze cechy my­ślowe Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego zostały przy­swojone bez trudu przez młodych zapaleńców. Zaliczyć tu wy­pada przede wszystkim utożsamienie „wolności” i „wiary”. Podobna identyfikacja rodziła zjawiska po prostu nieodłączne od romantycznego patriotyzmu, a mianowicie: religijny kult ojczyzny, religię wolności, wiarę demokratyczną, która miała swoje rytuały i obyczaje, swoich świętych i swój katechizm. W tym duchu też oddziaływała III cz. Dziadów, zawarta w wymienianym przez spiskowców jako jedna z najniebezpiecz­niejszych książek — „czwartym tomie Mickiewicza” (t. IV Poezyj, z r. 1832).

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)