RÓŻNE FORMY KOORDYNACJI

Aby zapobiec skutkom wynikającym z rozbieżności interesów konieczna jest koordynacja funkcji dystrybucji fizycznej. Koordynacja ta może przybierać różne formy. Wiele przedsiębiorstw powołuje zespół osób składający się z przedstawicieli poszczególnych komórek, którego za­daniem jest opracowanie wspólnego programu działań w zakresie dystrybucji fizycznej. Inne rozwiązanie polega na scentralizowaniu decyzji w dziedzinie dystry­bucji fizycznej, co zwykle wiąże się z utworzeniem oddziału koordynacyjnego i kon­trolującego decyzje komórek funkcjonalnych. Ważną sprawą jest status takiego oddziału. Może on być umiejscowiony w służbach marketingowych przedsię­biorstwa albo może być organizacyjnie wydzielony. W tym ostatnim przypadku kie­rownikiem działu do spraw dystrybucji jest jeden z zastępców dyrektora przed­siębiorstwa.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)